Comanda Taxi

Legislatie

NORME pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, modificata si completata prin Legea nr.265/2007

CAP.1 Dispozitiigenerale
Art.1.- Serviciile de transport in regim de taxi si serviciile de transport in regim de inchiriere fac parte din sfera serviciului de transport public local, care este unul din serviciile comunitare de utilitate publica.
Art.2.- Transportul de persoane in regim de taxi sau in regim de inchiriere este un serviciu complementar celorlalte servicii de transport local, prin care se satisface nevoia de mobilitate atat a populatiei din localitate, cat si a celei aflateintranzit
Art.3.- Serviciile de transport in regim de taxi sau in regim de inchiriere pot fi executate numai de catre transportatorii autorizati, in baza contractelor de atribuire ingestiunea delegatea acestor servicii.
Art.4.- Transportatorii autorizati sunt persoane fizice autorizate, asociatii familiale autorizate si persoane juridice autorizate, inregistrate la Registrul comertului ca transportatori, respectiv alti operatori economici autorizati sa execute activitati de transport rutier, care in baza autorizatiei de transport emise de catre autoritatea de autorizare pot participa la operatiunea de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi sau in regimde inchiriere.
Art.5.- Prin hotarari ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti se pot infiinta servicii de utilitatepublica privind:
a)transportul de persoane inregimde taxi;
b)transportul de bunuri sau marfuri in regim de taxi;
c)transportul de persoane inregimde inchiriere;
d)inchirierea de autoturisme.
Art.6.- infiintarea serviciilor prevazute la art.5 se realizeaza pentru satisfacerea nevoilor de deplasare existente pe raza administrativ-teritoriala a localitatilor, In corelare cu fluxurile de utilizatori si cu alte tipuri de transport existente.
Art.7.- Autoritatile administratiei publice locale au competente, In conditiile prezentei legi, privind Infiintarea, reglementarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, controlul executarii serviciilor de transport In regim de taxi sau In regim de Inchiriere, si a serviciilor de Inchiriere autoturisme, precum si constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor care se impun.
Art.8.- Principalele reglementari care se aproba prin hotarari ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti vizeaza :
a) aprobarea Infiintarii serviciilor prevazute la art.5 din prezentele nome ;
b) aprobarea executarii serviciilor de transport In regim de taxi si/sau In regim de Inchiriere, dupacaz;
c) regulamentele de organizare si executare a serviciilor de transport respective;
d)modalitatile de atribuire In gestiune delegata sau directa, dupa caz, a serviciilor de transportrespective;
e) contractele de atribuire a gestiunii si caietele de sarcini respective ;
f) numarul maxim de autorizatii taxi si, dupa caz, de copii conforme care se vor atribui;
g) declansarea procedurii de atribuire In gestiune a serviciilor de transport In regim detaxisi/sau Inregimde Inchiriere;
h) strategiile de organizare si dezvoltare a serviciilor de transport respective;
i) criteriile de departajare si punctajul aferent, privind atribuirea autorizatiilor taxi sau a altor copii conforme, dupa caz ;
j) nivelul tarifului de distanta maximal, In cazul transportului de persoane In regimde taxi;
k) numarul minim de taxiuri necesare si programele de lucru a acestora pe perioada fiecarei zile a unei saptamani, pentru a asigura continuitatea serviciului de transportrespectiv;
l) stabilirea locurilor de asteptare clienti pentru taxiuri sau a locurilor de asteptare taxiuri pentru clienti, precum si a normei privind gradul de asigurare a numarului locurilor de asteptare clienti pentru taxiuri In raport cu numarul de autorizatii taxiatribuite;
m) aprobarea modelelor si dimensiunilor ecusoanelor si a inscrisurilor de pe taxiuri;
n) obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispecerilor taxi, ale taximetristilor siale clientilor;
o) activitatea de control asupra modului cum se executa serviciile de transport respective si sanctiunile care se impun ;
p) interdictii si restrictii privind activitatea de transport In regim de taxi si In regimde Inchiriere;
q) taxe si impozite privind desfasurarea serviciilor de transport respective.
Art.9. – Regulamentele de organizare si executare a serviciilor de transport In regim de taxi si In regim de Inchiriere se Intocmesc pe baza Regulamentului cadru si cu consultarea asociatiilor respective.

CAP.2.Autorizatia de transport
Art.10. – Serviciile de utilitate publica privind transportul, prevazute la art. 5 lit. a), b) si c) se atribuie In gestiune delegata, pentru a fi executate, unor operatori economici, care pot fi persoane fizice, asociatii familiale si persoane juridice autorizate In conditiile legii, numiti transportatori autorizati.
Art.11. – (1) Operatorii economici ; persoane fizice sau asociatii familiale, Inregistrati ca transportatori la Registrul comertului, pot obtine autorizatie de transport persoane In regim de taxi sau autorizatie de transport bunuri si marfuri In regim de taxi, dupa caz, eliberata de autoritatea de autorizare a localitatii, pe baza urmatoarelor documente:
a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizatiei de transport respective;
b) copie dupa certificatul de Inregistrare ca transportator si certificatul constatator,eliberatede Registrulcomertului;
c) copie dupa certificatul de competenta profesionala a persoanei desemnate, In cazul asociatiei familiale, sau copie dupa atestatul profesional al taximetristului, In cazul persoanei fizice ;
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, In cazul asociatiei familiale ;
e) avizul medico-psihologic al persoanei desemnate In cazul asociatiei familiale sau al taximetristului, In cazul persoanei fizice ;
f) cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta are calitatea de operator economic Inactivitate;
g) declaratie pe propria raspundere a transportatorului daca acesta a mai executat servicii de transport In regim de taxi, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii de a executa si motivul acestora ;
h) declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spatiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spatiu detinut In proprietate sau prin contract de Inchiriere pe toata durata contractului de atribuire In gestiune a serviciului de transport respectiv;
i) declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta detine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiara de a le detine, In proprietate sau In temeiul contractelor de leasing, pe tipuri ;
j)alte documentestabilite de legileIn vigoare.
(2) Operatorul economic, persoana juridica, Inregistrat ca transportator la Registrul comertului, poate obtine autorizatie de transport persoane In regim de taxi, autorizatie de transport bunuri si marfuri In regim de taxi sau autorizatie de transport persoane In regim de Inchiriere, eliberata de autoritatea de autorizare a localitatii, pe baza urmatoarelor documente :
a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizatiei de transport respective;
b) copie dupa certificatul de Inregistrare ca transportator si certificatul constatator,eliberatede Registrulcomertului;
c) copie dupa certificatul de competenta profesionala a persoanei desemnate;
d)cazierul judiciar alpersoaneidesemnate;
e)avizulmedico-psihologicalpersoaneidesemnate;
f) cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta are calitatea de operator economic Inactivitate;
g) declaratie pe propria raspundere a transportatorului daca acesta a mai executat servicii de transport In regim de taxi sau servicii de transport In regim de Inchiriere, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii de a executa simotivul acestora;
h) declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spatiul de parcare pentru autovehiculele cu care va executa serviciul, spatiu detinut In proprietate sau prin contract de Inchiriere pe toata durata contractului de atribuire In gestiune a serviciului de transport respectiv ;
i) declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta detine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiara de a le detine, In proprietate sau In temeiul contractelor de leasing, pe tipuri,;
(3) Operatorul de transport, persoana juridica, detinator al unei licente de transport emisa de ARR, care executa transport de marfuri cu mijloace de transport, a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, sau transportatorul autorizat, detinator al unei autorizatii de transport marfuri In regim contractual, care executa transport de marfuri In regim contractual cu mijloace de transport a caror masa maxima autorizata nu este mai mare de 3, 5 tone, poate obtine autorizatie de transport marfuri si bunuri In regim de taxi, pe bazaurmatoarelor documente:
a) cererea operatorului de transport sau a transportatorului autorizat, dupa caz, pentru eliberarea autorizatieide transport;
b) copie dupa licenta de transport sau dupa autorizatia de transport valabile;
c) copie dupa certificatul de Inregistrare ca transportator si certificatul constatator,eliberatede Registrulcomertului;
d) declaratie pe propria raspundere a operatorului de transport, daca acesta a mai executat servicii de transport In regim de taxi, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii de a executa si motivul acestora.